Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดกลาง

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดกลาง
สถานีต่อ 6, 82, 138ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pai Wat Klang
ไปถึง ตรงข้ามวัดกลาง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดกลาง ไปถึง: