Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดคลองภูมิ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดคลองภูมิ
สถานีต่อ 89, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Khlonguom
ไปถึง ตรงข้ามวัดคลองภูมิ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดคลองภูมิ ไปถึง: