Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสุเหร่าแก้วนิมิตร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสุเหร่าแก้วนิมิตร
สถานีต่อ 39, 510, 520ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kaew Nimith
ไปถึง ตรงข้ามสุเหร่าแก้วนิมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสุเหร่าแก้วนิมิตร ไปถึง: