Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอาคารธนภูมิ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอาคารธนภูมิ
สถานีต่อ 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : The Roof Thanapoom
ไปถึง ตรงข้ามอาคารธนภูมิ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอาคารธนภูมิ ไปถึง: