Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอิมพิเรียลลาดพร้าว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอิมพิเรียลลาดพร้าว
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 95, 96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Imperial Lat Phrao
ไปถึง ตรงข้ามอิมพิเรียลลาดพร้าว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอิมพิเรียลลาดพร้าว ไปถึง: