Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเขตการเดินรถที่4

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเขตการเดินรถที่4
สถานีต่อ 4, 13, 47, 74, 102, 136, 141, 180, 185, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bus Zone 4
ไปถึง ตรงข้ามเขตการเดินรถที่4 จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเขตการเดินรถที่4 ไปถึง: