Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเจเจมอลล์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเจเจมอลล์
สถานีต่อ A1, 96, 104, 134, 136, 138, 145, 157, 509, 517, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Jj Mall
ไปถึง ตรงข้ามเจเจมอลล์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเจเจมอลล์ ไปถึง: