Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงงานสวอนอินดัสตรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงงานสวอนอินดัสตรี
สถานีต่อ 132, 133ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongngan Sawon Indatsatri
ไปถึง ตรงข้ามโรงงานสวอนอินดัสตรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงงานสวอนอินดัสตรี ไปถึง: