Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงนม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงนม
สถานีต่อ 25, 102, 142, 507, 508, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rong Nom
ไปถึง ตรงข้ามโรงนม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงนม ไปถึง: