Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลบีแคร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลบีแคร์
สถานีต่อ 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite B.Care Medical Center
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลบีแคร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลบีแคร์ ไปถึง: