Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลปิยะมินทร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลปิยะมินทร์
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Piyamin Hospital
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลปิยะมินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลปิยะมินทร์ ไปถึง: