Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถานีต่อ 20, 21, 37, 76, 82, 85, 105, 120, 167, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Somdejprapinklao Hospital
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปถึง: