Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ
สถานีต่อ 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Non Commissioned Officers School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ ไปถึง: