Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(ศาลแขวงธนบุรี)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(ศาลแขวงธนบุรี)
สถานีต่อ 43, 120, 167ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Matthayorn Watsing School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(ศาลแขวงธนบุรี) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(ศาลแขวงธนบุรี) ไปถึง: