Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สถานีต่อ 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : This Secondary School
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ไปถึง: