Bangkok Bus Icon

ตลาดคลองตัน,ตรงข้ามโรงเรียนเขียนแบบก่อสร้างและเครื่องกล

ชื่อของสถานี: ตลาดคลองตัน,ตรงข้ามโรงเรียนเขียนแบบก่อสร้างและเครื่องกล
สถานีต่อ 22, 40, 71, 109, 115, 133, 501ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Village Market, Opposite The School Construction Drawings And Engineering.
ไปถึง ตลาดคลองตัน,ตรงข้ามโรงเรียนเขียนแบบก่อสร้างและเครื่องกล จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดคลองตัน,ตรงข้ามโรงเรียนเขียนแบบก่อสร้างและเครื่องกล ไปถึง: