Bangkok Bus Icon

ตลาดปากน้ำ

ชื่อของสถานี: ตลาดปากน้ำ
สถานีต่อ 25, 102, 142, 145, 507, 508, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pak Nam Market
ไปถึง ตลาดปากน้ำ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดปากน้ำ ไปถึง: