Bangkok Bus Icon

บริษัทวิจิตราภรณ์รังสี

ชื่อของสถานี: บริษัทวิจิตราภรณ์รังสี
สถานีต่อ 132, 133ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Na Borisat Wi Chittra Phon Rangsi
ไปถึง บริษัทวิจิตราภรณ์รังสี จากสถานที่:

จากสถานที่ บริษัทวิจิตราภรณ์รังสี ไปถึง: