Bangkok Bus Icon

บางนาทาวเวอร์

ชื่อของสถานี: บางนาทาวเวอร์
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Mittraphap
ไปถึง บางนาทาวเวอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ บางนาทาวเวอร์ ไปถึง: