Bangkok Bus Icon

บางยี่เรือ(ขาออก)

ชื่อของสถานี: บางยี่เรือ(ขาออก)
สถานีต่อ 4, 7, 9, 42, 43, 84, 89, 111, 169, 542, 710, 84กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Yi Rea (Outbound)
ไปถึง บางยี่เรือ(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ บางยี่เรือ(ขาออก) ไปถึง: