Bangkok Bus Icon

ประตูกรุงเทพ

ชื่อของสถานี: ประตูกรุงเทพ
สถานีต่อ 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pratu Krungthep
ไปถึง ประตูกรุงเทพ จากสถานที่:

จากสถานที่ ประตูกรุงเทพ ไปถึง: