Bangkok Bus Icon

รพ.เจ้าพระยา

ชื่อของสถานี: รพ.เจ้าพระยา
สถานีต่อ 28, 30, 35, 40, 57, 66, 123, 124, 127, 149, 170, 177, 183, 198, 507, 511, 516, 542, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chaophya Hospital
ไปถึง รพ.เจ้าพระยา จากสถานที่:

จากสถานที่ รพ.เจ้าพระยา ไปถึง: