Bangkok Bus Icon

ลานพระรูปทรงม้า

ชื่อของสถานี: ลานพระรูปทรงม้า
สถานีต่อ 72, 503ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : King Chulalongkorn Statue
ไปถึง ลานพระรูปทรงม้า จากสถานที่:

จากสถานที่ ลานพระรูปทรงม้า ไปถึง: