Bangkok Bus Icon

ลุมพินีประทุมวัน

ชื่อของสถานี: ลุมพินีประทุมวัน
สถานีต่อ 14, 22, 46, 74, 109, 115, 116, 149, 507, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lum Phi Ni Pra Thum Wan
ไปถึง ลุมพินีประทุมวัน จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินีประทุมวัน ไปถึง: