Bangkok Bus Icon

วงเวียนใหญ่(ธนบุรีศึกษา)

ชื่อของสถานี: วงเวียนใหญ่(ธนบุรีศึกษา)
สถานีต่อ 3, 4, 7, 9, 21, 37, 42, 82, 85, 149, 177, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wong Wian Yai (Thonburi Suksa)
ไปถึง วงเวียนใหญ่(ธนบุรีศึกษา) จากสถานที่:

จากสถานที่ วงเวียนใหญ่(ธนบุรีศึกษา) ไปถึง: