Bangkok Bus Icon

วงเวียนใหญ่,ตลาดวงเวียนใหญ่

ชื่อของสถานี: วงเวียนใหญ่,ตลาดวงเวียนใหญ่
สถานีต่อ 3, 20, 21, 37, 82, 85, 105, 120ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wongwian Yai
ไปถึง วงเวียนใหญ่,ตลาดวงเวียนใหญ่ จากสถานที่:

จากสถานที่ วงเวียนใหญ่,ตลาดวงเวียนใหญ่ ไปถึง: