Bangkok Bus Icon

วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาออก)

ชื่อของสถานี: วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาออก)
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Nuanchan (Outbound)
ไปถึง วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาออก) ไปถึง: