Bangkok Bus Icon

วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาเข้า)
สถานีต่อ 178ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Nuanchan (Inbound)
ไปถึง วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดนวลจันทร์(ถนนนวลจันทร์ขาเข้า) ไปถึง: