Bangkok Bus Icon

ศรีนครินทร์ซอย24(ซอยอนามัย)

ชื่อของสถานี: ศรีนครินทร์ซอย24(ซอยอนามัย)
สถานีต่อ 11, 133, 145, 206, 207, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Health Alley
ไปถึง ศรีนครินทร์ซอย24(ซอยอนามัย) จากสถานที่:

จากสถานที่ ศรีนครินทร์ซอย24(ซอยอนามัย) ไปถึง: