Bangkok Bus Icon

ศรีเอี่ยม,ตรงข้ามเคหะบางนา

ชื่อของสถานี: ศรีเอี่ยม,ตรงข้ามเคหะบางนา
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Samnakngan Khet Bang Na
ไปถึง ศรีเอี่ยม,ตรงข้ามเคหะบางนา จากสถานที่:

จากสถานที่ ศรีเอี่ยม,ตรงข้ามเคหะบางนา ไปถึง: