Bangkok Bus Icon

ศาลหลักเมืองปากน้ำ

ชื่อของสถานี: ศาลหลักเมืองปากน้ำ
สถานีต่อ 25, 102, 142, 145, 508, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Paknam City Pillar Shrine
ไปถึง ศาลหลักเมืองปากน้ำ จากสถานที่:

จากสถานที่ ศาลหลักเมืองปากน้ำ ไปถึง: