Bangkok Bus Icon

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้เก่า)

ชื่อของสถานี: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้เก่า)
สถานีต่อ 556, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sai Tai Mai
ไปถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้เก่า) จากสถานที่:

จากสถานที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้เก่า) ไปถึง: