Bangkok Bus Icon

สะพานเนาวจำเนียร(ขาออก)

ชื่อของสถานี: สะพานเนาวจำเนียร(ขาออก)
สถานีต่อ 7, 42, 84, 89, 169, 542, 710, 84กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Naowa Chamnian Bridge (Outbound)
ไปถึง สะพานเนาวจำเนียร(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ สะพานเนาวจำเนียร(ขาออก) ไปถึง: