Bangkok Bus Icon

สะพานเนาวจำเนียร(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: สะพานเนาวจำเนียร(ขาเข้า)
สถานีต่อ 7, 42, 84, 89, 710, 84กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Naowa Chamnian Bridge (Inbound)
ไปถึง สะพานเนาวจำเนียร(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ สะพานเนาวจำเนียร(ขาเข้า) ไปถึง: