Bangkok Bus Icon

สุวรรณภูมิ(ตรงข้ามเขตปลอดอากร)

ชื่อของสถานี: สุวรรณภูมิ(ตรงข้ามเขตปลอดอากร)
สถานีต่อ 554, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suvarnabhumi (Opposite Free Zone)
ไปถึง สุวรรณภูมิ(ตรงข้ามเขตปลอดอากร) จากสถานที่:

จากสถานที่ สุวรรณภูมิ(ตรงข้ามเขตปลอดอากร) ไปถึง: