Bangkok Bus Icon

องค์การโทรศัพท์งามวงศ์วาน

ชื่อของสถานี: องค์การโทรศัพท์งามวงศ์วาน
สถานีต่อ 63, 69, 104, 114, 134, 191, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ngamwongwarn Soi 17
ไปถึง องค์การโทรศัพท์งามวงศ์วาน จากสถานที่:

จากสถานที่ องค์การโทรศัพท์งามวงศ์วาน ไปถึง: