Bangkok Bus Icon

อาคารวรรณสรณ์

ชื่อของสถานี: อาคารวรรณสรณ์
สถานีต่อ 14, 29, 34, 36, 38, 54, 62, 74, 77, 139, 140, 172, 177, 183, 187, 536, 538, 539, 542ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wannasorn Tower
ไปถึง อาคารวรรณสรณ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ อาคารวรรณสรณ์ ไปถึง: