Bangkok Bus Icon

แยกบางนา(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกบางนา(ขาเข้า)
สถานีต่อ 2, 23, 25, 38, 45, 46, 48, 116, 132, 139, 180, 507, 508, 511ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangna Intersection (Inbound)
ไปถึง แยกบางนา(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางนา(ขาเข้า) ไปถึง: