Bangkok Bus Icon

แยกลาดหญ้า(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกลาดหญ้า(ขาเข้า)
สถานีต่อ 3, 43, 89, 111, 120, 149, 167, 169, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Latya Junction (Inbound)
ไปถึง แยกลาดหญ้า(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกลาดหญ้า(ขาเข้า) ไปถึง: