Bangkok Bus Icon

โรงกษาปณ์

ชื่อของสถานี: โรงกษาปณ์
สถานีต่อ 39, 510, 520ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rong Kha Tha
ไปถึง โรงกษาปณ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงกษาปณ์ ไปถึง: