Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลกลาง(ฝั่งเสือป่า)

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลกลาง(ฝั่งเสือป่า)
สถานีต่อ 204ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bma General Hospital (Suepa Side)
ไปถึง โรงพยาบาลกลาง(ฝั่งเสือป่า) จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลกลาง(ฝั่งเสือป่า) ไปถึง: