Bangkok Bus Icon

โรงพยาบาลไทยนครินทร์,บางนา-ตราด27

ชื่อของสถานี: โรงพยาบาลไทยนครินทร์,บางนา-ตราด27
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Thainakarin Hospital,Bang Na - Trat 27
ไปถึง โรงพยาบาลไทยนครินทร์,บางนา-ตราด27 จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์,บางนา-ตราด27 ไปถึง: