Bangkok Bus Icon

โรงเรียนประภามนตรี

ชื่อของสถานี: โรงเรียนประภามนตรี
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Prapamontri School
ไปถึง โรงเรียนประภามนตรี จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนประภามนตรี ไปถึง: