Bangkok Bus Icon

โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ

ชื่อของสถานี: โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ
สถานีต่อ 57, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Non Commissioned Officers School
ไปถึง โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ ไปถึง: