Bangkok Bus Icon

โรงเรียนวัดช่องลม,ตรงข้ามวัดช่องลม

ชื่อของสถานี: โรงเรียนวัดช่องลม,ตรงข้ามวัดช่องลม
สถานีต่อ 102, 180, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Watchonglom School
ไปถึง โรงเรียนวัดช่องลม,ตรงข้ามวัดช่องลม จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนวัดช่องลม,ตรงข้ามวัดช่องลม ไปถึง: