Bangkok Bus Icon

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ชื่อของสถานี: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สถานีต่อ 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 538, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rongrian Sura Sak Montri
ไปถึง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ไปถึง: