Bangkok Bus Icon

โรงแรมรามากาเด้นซ์

ชื่อของสถานี: โรงแรมรามากาเด้นซ์
สถานีต่อ 29, 52, 187, 504, 510, 538, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rama Garden Hotel
ไปถึง โรงแรมรามากาเด้นซ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงแรมรามากาเด้นซ์ ไปถึง: