Bangkok MRT Icon

ศูนย์ราชการนนทบุรี

ชื่อของสถานี: ศูนย์ราชการนนทบุรี
สถานีต่อ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ใกล้กับ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: 18, 134, 191
สถานีตำรวจลาดโตนด: 18, 134, 191ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nonthaburi Civic Centre
ไปถึง ศูนย์ราชการนนทบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์ราชการนนทบุรี ไปถึง: